TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và triển khai hoạt động năm 2019

Ngày 25/12/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ (Hội nghị) nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2019 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.


PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ Nội vụ. Theo đó, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2019 đã được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục. Trên cơ sở danh mục 15 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2018 đã được phê duyệt, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tiến hành làm thủ tục, trình Bộ truởng ký 15 Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ.Về cơ bản, các đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện trong năm 2018 đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành như: Nghiên cứu lý thuyết quản trị địa phương và việc vận dụng vào Việt Nam; Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ; Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay; Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương…

TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ 2019

Cụ thể trong năm 2018, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thực hiện 04 đề tài khoa học cấp Bộ, trong đó: đã nghiệm thu chính thức 02 đề tài (01 đề tài xếp loại xuất sắc, 01 đề tài xếp loại khá); đang thực hiện 02 đề tài năm 2017, 2018. Ban tiếp tục thực hiện 03 dự án (trong đó 02 dự án được chuyển tiếp từ năm 2017, 01 dự án năm 2018) và đang thực hiện 05 dự án và 01 đề tài cấp Ban. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nghiệm thu chính thức 01 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016 (đạt loại xuất sắc); đang triển khai nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó 02 đề tài năm 2017 và 01 đề tài năm 2018). Đã nghiệm thu chính thức Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nước ngoài và có vốn nước ngoài” (đạt loại Khá). Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 01 đề tài khoa học cấp Bộ 2015; đang triển khai 04 đề tài khoa học cấp Bộ (năm 2016, 2017 và 2018); Hoàn thành 05 chuyên đề nghiên cứu và 03 nhiệm vụ khảo sát thực tiễn; đang triển khai nghiên cứu đề án “Sử dụng giấy và mực bền lâu để in văn bản, tài liệu quan trọng trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Bên cạnh đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động khoa học khác. Học viện Hành chính Quốc gia nghiệm thu 04 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó 02 đề tài xếp loại xuất sắc, 02 đề tài xếp loại khá); đã nghiệm thu cơ sở và đang chuẩn bị nghiệm thu chính thức 05 đề tài cấp Bộ năm 2017; đang triển khai 03 đề tài khoa học cấp Bộ (năm 2018). Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đã tổ chức triển khai 58 đề tài khoa học cấp cơ sở và 07 đề án khoa học. Ngoài ra, Học viện chủ trì thực hiện 04 đề tài khoa học cấp tỉnh tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2018, Học viện tổ chức nhiều hoạt động khoa học như tổ chức các cuộc Hội thảo và Tọa đàm. Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang triển khai nghiên cứu 01 đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam”. Đối với các đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiệm thu chính thức 06 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 03 đề tài xếp loại khá); đang triển khai 02 đề tài năm 2017 và 02 đề tài năm 2018. Đối với các dự án: Nghiệm thu 03 dự án (trong đó 02 dự án xếp loại tốt; 01 dự án xếp loại khá), chuẩn bị nghiệm thu 02 dự án và đang triển khai 03 dự án năm 2017 và 2018. Ngoài ra, Viện cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế”; Nghiệm thu chính thức 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (02 đề tài đạt loại khá, 01 đề tài đạt loại xuất sắc); chuẩn bị nghiệm thu chính thức 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2016, 2017); chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 01 đề tài năm 2016; đang triển khai 07 đề tài (trong đó, 01 đề tài năm 2015, 02 đề tài năm 2016, 02 đề tài 2017 và 02 đề tài năm 2018). Về dự án điều tra cấp Bộ: đã nghiệm thu 01 dự án năm 2017 (xếp loại khá), đang thực hiện 01 dự án năm 2018. Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (đều xếp loại khá); Tổ chức họp xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019 cho 09 đề tài của viên chức và 115 đề tài cho sinh viên của Trường. Ngoài ra, Trường đã tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học.


NCS.ThS Nguyễn Huyền HạnhPhó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước công bố Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019

Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ, Viện đã sớm xây dựng kế hoạch họat động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ trên cơ sở bám sát Chiến lược khoa học và công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Triển khai đăng ký nhiệm vụ khoa học, công nghệ; xin ý kiến các chuyên gia tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa học Bộ thông qua danh mục; trình Lãnh đạo Bộ ký phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 và Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, vướng mắc cần khắc phục như: vẫn còn một số đề tài chậm so với cam kết (02 đề tài của năm 2015 cam kết hoàn thành trong Quý I/2019). Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị chưa có sự rà soát của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ (mới được tổng hợp từ các cá nhân đăng ký) do đó nhiều nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; tên đề tài không rõ, các Vụ chức năng chưa quan tâm đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý của đơn vị, đang rất cần có những nghiên cứu để triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý của Bộ. Việc xây dựng và hoàn thiện thuyết minh của một số đề tài khoa học sau khi có kết luận của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn và Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài còn chậm, ảnh hưởng đến việc ra quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài và tiến độ nghiên cứu của các đề tài. Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ mặc dù có tăng tuy nhiên không nhiều do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hằng năm không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 việc giao kinh phí còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đề tài.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2019, trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, tiếp tục triển khai tổ chức các hội đồng tư vấn tuyển chọn và xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, trong đó chú trọng đến các nội dung: nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu; đôn đốc đảm bảo tiến độ; đánh giá, nghiệm thu các đề tài theo đúng quy trình được quy định tại Quy chế; tăng cường phối hợp giữa Viện KHTCNN và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đảm bảo vai trò của Viện là đơn vị “đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ”.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ cũng thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ  năm 2018 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ năm 2019.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Viện tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Thứ trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tập trung triển khai hoạt động khoa học và công nghệ theo kế hoạch ngay từ đầu năm, hoàn thành đúng tiến độ các đề án, đề tài trong năm 2019. Đối với các đơn vị trực thuộc cần quan tâm đến các đề tài thuộc cấp cơ sở. Thứ trưởng nhấn mạnh các đề án, đề tài phải có nội dung hoạt động khoa học và công nghệ thiết thực; tuyên truyền quán triệt công chức, viên chức tham gia tích cực; khuyến khích các hoạt động khoa học, khuyến khích sử dụng xã hội hóa để tổ chức hội thảo. Các đơn vị có nguồn kinh phí đối với hoạt động khoa học và công nghệ phải lập kế hoạch sử dụng hàng năm để đảm bảo các hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp. Đối với Hội đồng khoa học công nghệ  Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Bộ, thể chế hóa ban hành các văn bản quản lý khoa học và công nghệ của Bộ, phù hợp và có đặc thù, đưa các quy định về thời gian của đề tài, tổ chức các hoạt động nghiệm thu đề tài, đề án phải chặt chẽ, đạt chất lượng, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để bố trí, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo đúng thời gian quy định và xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng đề tài. 

Tin: Đỗ HồngTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn