TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 13/7/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.


Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động khoa họcvà công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục, đã bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ cho 11 đề tài, ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và cấp phát kinh phí phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ kịp thời và đúng tiến độ. Nhìn chung các chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện trong năm 2018 đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã chủ động triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ của đơn vị mình. Báo cáo đã nêu lên tiến độ và kết quả cụ thể trong hoạt động khoa học, công nghệ của từng cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tình trạng nợ đọng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ bản đã được giải quyết và có chuyển biến tích cực với số lượng các đề tài được nghiệm thu trong 6 tháng đầu năm tăng với chất lượng cao. Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ, cụ thể như: vẫn còn một số ít đề tài chưa được giải quyết dứt điểm; việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị chưa có sự rà soát của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ (mới được tổng hợp từ các cá nhân đăng ký) do đó nhiều nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; các đơn vị chức năng chưa quan tâm đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý của đơn vị đang rất cần có những nghiên cứu để triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý của Bộ; kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ còn hạn chế…


TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN

trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2018, hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đôn đốc các chủ nhiệm đề tài triển khai và thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ thực; trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 và Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019; tiếp tục triển khai tổ chức các hội đồng xét duyệt đề cương và thực hiện việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ; xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ; tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng khoa học Bộ, các đơn vị đầu mối về khoa học và công nghệ chỉnh sửa, bổ sung trong Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ và trình lãnh đạo Bộ ký, ban hành; tăng cường phối hợp giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đảm bảo vai trò của Viện là đơn vị “đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ”; đăng tải công khai các kết quả nghiên cứu trên Website của Bộ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước…

Bên cạnh đó, Báo cáo và các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng đề ra một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ như: đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng khoa học Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong tư vấn, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Bộ và đôn đốc, tạo điều kiện cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo đúng tiến độ. Ngoài ra, cần tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ; mở rộng, phối hợp, gắn kết, liên thông giữa các đơn vị nghiên cứu với đơn vị thực hiện chức quản lý nhà nước, các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong việc nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ; tạo điều kiện cho các công chức, viên chức tham gia các Hội thảo khoa học trong và ngoài ngành Nội vụ …

Các thành viên Hội đồng khoa học đều đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hương hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Nội vụ đã được chuẩn bị công phu, tổng hợp được tương đối đầy đủ kết quả và tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Trong 6 tháng đầu năm hoạt động quản lý khoa học đã có nhiều chuyển biến mới như tiến độ thực hiện đề tài nhanh hơn, tình trạng nợ đọng đề tài giảm đáng kể, quy trình quản lý khoa học được thực hiện chặt chẽ hơn. Qua đó cho thấy, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ đã bám sát và nắm  bắt được tình hình triển khai nghiên cứu khoa học của từng đơn vị, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc còn tồn đọng, đồng thời đưa ra được định hướng nghiên cứu trong hoạt động khoa học công nghệ của Bộ trong thời gian tới. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng trong danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ trong những năm gần đây cho thấy hầu hết đều là các đề tài ứng dụng, do đó, đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước với tư cách là Viện nghiên cứu đầu ngành, cơ quan đầu mối về quản lý khoa học của Bộ nên tham mưu đề xuất với Hội đồng các đề tài mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn nữa. Đối với tình trạng đề tài còn tồn đọng, các ý kiến cho rằng Viện cần đôn đốc thường xuyên hơn và trong Báo cáo cần đưa ra đề xuất giải pháp cụ thể xử lý triệt để tình trạng này. Đồng thời, Viện cần cấu tạo hội đồng thẩm định với các thành viên rộng hơn nữa, đăng tải công khai các kết quả nghiên cứu, các kiến nghị đề xuất của các đề tài, chương trình khoa học để phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ…


Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao ý kiến xây dựng của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện báo cáo. Thứ trưởng cũng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ theo chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Ngoài ra Viện cần chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất các nguồn kinh phí phục vụ cho nghiên cứu khoa học; chú trọng việc lấy tên các đề tài cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tránh tình trạng trùng lắp với các đề tài đã được thực hiện. Cùng với đó, rà soát lại các nhiệm vụ khoa học công nghệ còn tồn đọng, tiến hành đôn đốc các đơn vị có đề tài trong hạn, quá hạn, giám sát các hoạt động triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn