TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và triển khai hoạt động năm 2018

Ngày 25/01/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ (Hội nghị) nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2017 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 của Bộ Nội vụ. Theo đó, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2018 đã được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục. Trên cơ sở danh mục 21 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 đã được phê duyệt, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tiến hành làm thủ tục, trình Bộ truởng ký 21 Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ. Về cơ bản, các đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện trong năm 2017 đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành như: Các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay; Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay; hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước...


TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ năm 2017 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ 2018

Cụ thể trong năm 2017, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó đã nghiệm thu chính thức 01 đề tài xếp loại xuất sắc, chuẩn bị nghiệm thu chính thức 01 đề tài trong năm 2016, đang thực hiện 02 đề tài được phê duyệt năm 2017, tiếp tục thực hiện 3 dự án được chuyển tiếp từ năm 2016 và 2 dự án năm 2017. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã hoàn thành và nghiệm thu chính thức 01 đề tài xếp loại xuất sắc, chuẩn bị nghiệm thu chính thức 01 đề tài năm 2016 và đang triển khai 01 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017, đề tài độc lập cấp Quốc gia “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nước ngoài và có vốn nước ngoài” đang tiến hành tự đánh giá để chuẩn bị nghiệm thu chính thức theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghiệm thu 01đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015, đang triển khai 02 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 và 2016; năm 2017 Cục triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở; hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu tác động của việc khử axit đối với tài liệu lưu trữ giấy” và 03 chuyên đề tổng quan lý luận và pháp lý về công tác xác định giá trị tài liệu, công tác xây dựng định mức lao động và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động lưu trữ và quản lý văn bản, tài liệu điện tử trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam, bên cạnh đó, Cục đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học. Học viện Hành chính Quốc gia đã nghiệm thu 05 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 và 2016, trong đó 02 đề tài xuất sắc, 02 đề tài khá và 01 đề tài xếp loại đạt, nghiệm thu cơ sở 01 đề tài cấp Bộ năm 2015, đang triển khai 05 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016 và 2017;  năm 2017 Học viện đã tổ chức triển khai 52 đề tài khoa học cấp cơ sở và 07 đề án khoa học. Ngoài ra, Học viện chủ trì thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh tại Thành phố Hải Phòng và tỉnh Đắk Lắk và tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã nghiệm thu chính thức 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (năm 2014, 2015, 2016, 2017), chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (năm 2013, 2014), đang triển khai 04 đề tài thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 04 đề tài năm 2017; bên cạnh các đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Nội vụ còn tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (trong đó, 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 09 đề tài xếp loại khá) và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 cho sinh viên của nhà trường; tổ chức họp xét duyệt và ra quyết định cho 110 đề tài nghiên cứu năm 2018 cho sinh viên của Trường. Ngoài ra, Trường đã tổ chức nghiệm thu 01 dự án điều tra cấp Bộ năm 2016 và tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học.


ThS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước công bố Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2018

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức 01 đề tài cấp Quốc gia năm 2017, đang chuẩn bị nghiệm thu chính thức 01 đề tài và đang triển khai nghiên cứu 01 đề tài đấu thầu trúng tuyển. Đối với đề tài cấp Bộ nghiệm thu chính thức 03 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó 01 đề tài xếp loại xuất sắc, 02 đề tài xếp loại khá); nghiệm thu cơ sở 01 đề tài cấp Bộ (năm 2015) và đang triển khai 03 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017, 01 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016. Đối với dự án Viện đã nghiệm thu 05 dự án (trong đó 03 dự án xếp loại tốt, 02 dự án xếp loại khá), chuẩn bị nghiệm thu 02 dự án và đang triển khai 04 dự án. Ngoài ra Viện còn tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế. Việc tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp Bộ đã được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và sau khi nghiệm thu chính thức, các đề tài đều thực hiện đúng quy trình chỉnh sửa và nộp lưu chiểu theo quy định. Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 của Bộ Nội vụ, Viện đã sớm triển khai đăng ký nhiệm vụ khoa học, công nghệ; và xin ý kiến các chuyên gia tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa học Bộ thông qua danh mục; trình Lãnh đạo Bộ ký phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 với 11 đề tài khoa học cấp Bộ, trong đó 08 đề tài thực hiện theo phương thức xét chọn và 03 đề tài thực hiện theo phương thức tuyển chọn. 


PGS.TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, vướng mắc trong triển khai hoạt động khoa học, công nghệ năm 2017 cần khắc phục như tình trạng nợ đọng đề tài đã giải quyết về cơ bản, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm so với cam kết (hiện vẫn còn 04 đề tài cam kết hoàn thành trong Quý 01/2018). Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị chưa có sự rà soát của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ do đó nhiều nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; tên đề tài không rõ; các Vụ chức năng chưa quan tâm đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý của đơn vị đang rất cần có những nghiên cứu để triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý của Bộ; việc xây dựng và hoàn thiện thuyết minh của một số đề tài khoa học sau khi có kết luận của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn và Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài còn chậm, ảnh hưởng đến việc ra quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài và tiến độ nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ còn hạn chế do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hằng năm còn ít so với đề xuất của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, điều này phần nào gây khó khăn cho các chủ nhiệm đề tài và ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp Bộ...

Về phương hướng hoạt động trong năm 2018, trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2018 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, tiếp tục triển khai tổ chức các hội đồng tư vấn tuyển chọn và xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, trong đó chú trọng đến các nội dung: nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu; đôn đốc đảm bảo tiến độ; đánh giá, nghiệm thu các đề tài theo đúng quy trình được quy định tại Quy chế; tăng cường phối hợp giữa Viện KHTCNN và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đảm bảo vai trò của Viện là đơn vị “đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ”. Cập nhật và chỉnh sửa một số nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ cho phù hợp với thực tiễn...


TS. Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung đưa ra các ý kiến về hoạt động khoa học và công nghệ tại đơn vị mình cũng như hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trong năm 2017 như mong muốn có cơ chế mới phù hợp cho việc đổi tên đề tài khi cần thiết, nội dung và mục tiêu các nhiệm vụ khoa học đặt ra cần gắn liền với thực tế hoạt động của ngành; chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu; thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; xác định và phân loại các nhiệm vụ khoa học công nghệ để phân bổ cho các đơn vị phù hợp; hoàn thiện quy trình tuyển chọn các đề tài để đảm bảo về chất lượng, trong đó Viện phải là cơ quan kiểm soát chặt chẽ chất lượng, xây dựng và bổ sung các chuyên gia vào đội ngũ tư vấn khoa học; tăng cường phối hợp giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong hoạt động khoa học và công nghệ...


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Viện tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Thứ trưởng cũng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước rà soát lại Quy chế quản lý khoa học; xem xét mở rộng số lượng thành viên Hội đồng tư vấn và cải tiến cách thức tuyển chọn, giao đề tài đảm bảo chất lượng cao, phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngành. Cùng với đó, rà soát lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn tồn đọng, đôn đốc các đơn vị có đề tài trong hạn, quá hạn, giám sát các hoạt động triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, lấy đó làm tiêu chí, cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn