VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

          Ngày 13/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS. Ngô Thị Việt Hà, Chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn Phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Ngô Thị Việt Hà, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Qua báo cáo cho thấy trong những năm qua, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những kết quả có được phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác thi đua khen thưởng. Công tác khen thưởng đối ngoại đã kịp thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Qua đó, đã góp phần tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước rất quan tâm đến công tác khen thưởng đối ngoại, các hình thức khen thưởng khá rộng và đa dạng, bên cạnh các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước còn có khen thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh. Các hình thức khen thưởng nhìn chung đã đảm bảo khen đúng, khen kịp thời, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị.

Với xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng như hiện nay, để phục vụ có hiệu quả công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng cần tiếp tục đổi mới và khắc phục những tồn tại, hạn chế như: hệ thống văn bản quy định về khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài còn chồng chéo, chưa thống nhất; tiêu chuẩn quy định khen thưởng còn chung chung chưa cụ thể; thủ tục đề nghị khen thưởng đối ngoại còn phức tạp và chưa được luật hóa. Do đó, việc hoàn thiện các thủ tục khen thưởng đối ngoại mất rất nhiều thời gian và chưa thống nhất trong thực tế triển khai tại các Bộ, ngành và địa phương. Do vậy, việc nghiên cứu đổi mới công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong thời gian tới là việc làm cần thiết, có tính thực tiễn cao góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực giữ gìn môi trường hòa bình, phát huy ngoại lực đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


ThS. Ngô Thị Việt Hà thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp nhằm đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, đã nêu được thực trạng công tác khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài, đưa ra được những nhận xét, đánh giá về kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác khen thưởng đối ngoại. Các đề xuất, kiến nghị của Đề tài sẽ là căn cứ lý luận để đề xuất các chủ trương, chính sách về khen thưởng đối ngoại trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng. Thông qua việc áp dụng những giải pháp đổi mới công tác khen thưởng đối ngoại được nêu trong Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, góp phần động viên, khích lệ kịp thời đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có sự đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam.


PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung nhưphân tích rõ hơn sự cần thiết phải đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần bổ sung thêm những nghiên cứu của nước ngoài liên quan đến chủ đề nghiên cứu; làm rõ hơn hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới và dự báo cho công tác khen thưởng; phần thực trạng nên viết tập trung hơn, tránh tản mạn; cân nhắc lại phạm vi nghiên cứu của Đề tài. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần rà soát các lỗi chính tả, kỹ thuật,...


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học có tính thời sự sâu sắc, đã có kiến nghị giải pháp cần thiết để đổi mới công tác khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tính khả thi, hiệu quả. Về cơ bản, Đề tài đã đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng