VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ”

          Ngày 14/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, bộ máy hành chính nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, ở Trung ương bao gồm các bộ phận cấu thành - Bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thiết lập các Bộ, cơ quan ngang bộ tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, chủ quan khác nhau, trong đó yếu tố chủ quan có tính quyết định, bởi cái khách quan phản ánh vào nhận thức của con người, được sàng lọc như thế nào lại tùy thuộc vào con người, quá trình đó được gọi là quá trình “khách quan hóa”. Việc thiết lập bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta bắt nguồn từ những nhận thức khác nhau, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung với quan niệm “chuyên môn hóa quản lý”, do đó cứ hình thành một ngành kinh tế - kĩ thuật nào đó lại hình thành một Bộ hay Tổng cục để quản lý chuyên ngành, làm cho bộ máy hành chính nhà nước rất đồ sộ đè nặng lên nền kinh tế - tài chính đất nước. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường lại diễn ra quá trình hợp nhất các Bộ, cơ quan ngang bộ, mà cái triết lý chủ yếu lại là để bộ máy tinh gọn, thực tiễn triển khai những năm qua còn mang tính cơ học, tùy thuộc vào ý chí chủ quan của các nhà tổ chức, mà không có những căn cứ khoa học một cách xác đáng. Từ đó dẫn đến tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ: Có những vấn đề đòi hỏi phải được quản lý thống nhất lại bị chia ra thành từng mảng, làm cho quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả, kết cục là kìm hãm sự phát triển của xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ” nhằm làm rõ cơ sở khoa học xác định phạm vi, giới hạn quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ là cần thiết có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.


PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả của Đề tài, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, trên cơ sở những nhận thức chung về ngành, lĩnh vực, về quản lý, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra quan niệm về quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ và chỉ ra được nội dung xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý, phạm vi về ngành ngành, lĩnh vực, những yêu cầu trong xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ; các điều kiện bảo đảm để tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ và rút ra được một số kết luận có giá trị tham khảo.

Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã khái quát quá trình hình thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta, qua đó thấy được xu hướng tất yếu của sự hình thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực chỉ ra những kết quả của việc thiết lập Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực (rút gọn cơ quan thuộc Chính phủ; tinh giản bộ máy quản lý, biên chế và cải cách thủ tục hành chính; tạo sự phát triển ngành, lĩnh vực; bộ tập trung xây dựng chính sách, thể chế); nêu ra những hạn chế bao gồm: bộ máy quản lý vẫn còn cồng kềnh, các bộ phận cơ cấu của Bộ tăng số lượng, biên chế tăng, cán bộ quản lý tăng; chưa có thay đổi thực sự của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực tình trạng “Bộ trong Bộ”; một số Bộ hợp nhất với nhau nhưng cơ cấu tổ chức bên trong vẫn không đổi; chưa phân định rõ nhiệm vụ của các Bộ nên vẫn còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ; chưa có sự phối hợp giữa các bộ phận cơ cấu của Bộ và chỉ ra được một số nguyên nhân của những hạn chế.

Đề tài đã đưa ra được một số căn cứ xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ: căn cứ vào những công việc đang đảm nhiệm của Bộ; căn cứ vào quy mô quản lý của Bộ; căn cứ vào lĩnh vực, ngành quản lý; căn cứ vào tầm nhìn và mục tiêu phát triển quốc gia gắn với lĩnh vực, ngành quản lý; căn cứ vào năng lực của cán bộ, công chức, khả năng phối hợp trong quản lý của Bộ. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị về Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, về xã hội và các lĩnh vực khác và đề xuất các Bộ ở Việt Nam có giá trị tham khảo cho thực tiễn.

GS.TS. Phạm Hồng Thái, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung nhưcần luận giải sự hình thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực như là một quy luật tất yếu của kinh tế thị trường; cơ cấu của Chính phủ, cơ cấu của Bộ tùy thuộc vào đối tượng khách thể của quản lý để chỉ ra những mâu thuẫn giữa tổ chức với các đối tượng chịu sự quản lý; cần tính đến xu hướng phân quyền, phân cấp như là tất yếu, khi đó công việc của Bộ giảm dần các đối tượng quản lý, tất yếu sẽ phải giảm dần đầu mối quản lý, quy mô phạm vi quản lý của Bộ phải tăng lên; khi nhận xét về sự chồng chéo về nhiệm vụ, chức năng của các Bộ cũng cần có những khảo sát để đánh giá sẽ hợp lý hơn. Việc xác định phạm vi quản lí đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ có hai vấn đề đặt ra: Một là, giới hạn, phạm vi quản lý của các Bộ để sao cho không bị chồng chéo với Bộ khác và cũng là để tạo nên sự đơn giản, giảm bớt các khâu trong quản lý; Hai là, xác định mức độ quản lý, các vấn đề cần quản lý về mặt nhà nước, còn những vấn đề gì thuộc chính quyền địa phương, thuộc các khách thể quản lí tự quản lý. Ngoài ra cần làm rõ hơn cơ sở lý luận về các khái niệm ngành, lĩnh vực,...


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, xác định được rõ mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; các kiến nghị đề xuất có giá trị thực tiễn. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng