VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta”

Ngày 13/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thay mặt Nhóm thực hiện Dự án đã trình bày tóm tắt các hoạt động và kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm thực hiện Dự án, vấn đề nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề thời sự, với những chính kiến, quan điểm rất khác nhau cả về lý luận và thực tiễn. Một thực tế khá phổ biến hiện nay là rất khó xác định và xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước mỗi khi xảy ra những sai sót, vi phạm kỷ cương phép nước, gây nên những hậu quả tiêu cực trong hoạt động công vụ. Điều đó có nguyên nhân bắt nguồn từ sự chưa đủ rõ, đủ cụ thể trong các quy định của pháp luật cũng như trong xử lý mối quan hệ giữa trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Do đó việc thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta” hiện nay là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát Dự án là một trong những luận cứ góp phần đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.


ThS. Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Dự án

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Dự án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm thực hiện Dự án đã luận giải được cơ sở lý luận của vấn đề, xây dựng được bộ công cụ nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh, đưa ra một số khái niệm có liên quan như khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, nội dung trách nhiệm của người đứng đầu, những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, Nhóm thực hiện Dự án đã tổng quan được tương đối đầy đủ thực trạng về hệ thống các văn bản pháp lý quy định về tính trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, chỉ ra được ưu điểm và hạn chế bất cập, sự thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp lý quy định trách nhiệm của người đứng đầu, kể cả cơ chế xử lý trách nhiệm. Bên cạnh đó, đã khảo sát, đánh giá được thực trạng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay chỉ rõ nguyên nhân. Những nhận định, đánh giá của Nhóm thực hiện đưa ra trong Báo cáo đã phản ánh đúng thực trạng, có số liệu minh chứng, bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy. Ngoài ra, Nhóm thực hiện Dự án đã đưa ra được 3 nhóm giải pháp tương đối toàn diện, bao quát được những nội dung liên quan và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của công tác cải cách hành chính nhà nước và yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. Nhìn chung các giải pháp Nhóm thực hiện Dự án đưa ra đảm bảo tương đối khả thi,...


PGS.TS. Lê Kim Việt, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện Dự án

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng Nhóm thực hiện Dự án cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: đối tượng không thuộc nội hàm cơ quan hành chính nhà nước (cơ quan thuộc chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập); mô tả rõ hơn phương pháp nghiên cứu để làm cơ sở đưa ra số lượng phiếu, mẫu chọn, cách xử lý số liệu, dữ liệu; sắp xếp lại nội dung đảm bảo tính logic hơn. Đồng thời, triển khai mô tả thực trạng, đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhất quán theo một trục nội dung; mặt khác, phần các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cần bổ sung thêm một số yếu tố, đặc biệt là yếu tố quy định pháp luật; nên lược bỏ đề xuất đối với đơn vị sự nghiệp công lập vì phạm vi của Dự án được giới hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, cần bổ sung thêm phần dẫn nguồn tài liệu tham khảo để đảm bảo tính minh bạch của các kết quả nghiên cứu; cần rà roát và chỉnh sửa lỗi đánh máy, trình bày, diễn đạt...


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của Nhóm thực hiện Dự án. Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu, điều tra Dự án có ý nghĩa thực tiễn to lớn, trong việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước hiện nay. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị Nhóm thực hiện cần tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo Dự án.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng