VISITORS COUNTER
Search
Details
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Ngày 13/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và toàn thể viên chức của Viện KHTCNN.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng Viện KHTCNN đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự quyết tâm nỗ lực đoàn kết của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Viện KHTCNN đã chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm như: Thực hiện các nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo Bộ giao; tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ các chương trình, dự án, đề án, đề tài, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Công tác quản lý khoa học đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Danh mục dự án điều tra cơ bản cấp Bộ để đưa vào Kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2021 của Bộ Nội vụ; Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ; đề xuất Chương trình khoa học và công nghệ đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức nghiệm thu chính thức 07 đề tài cấp Bộ. Công tác thông tin - thư viện: vận hành Thư viện khoa học điện tử ổn định, không xảy ra sự cố; duy trì hoạt động ổn định Trang Thông tin điện tử của Viện, cập nhật đầy đủ thông tin, biên tập và đưa tin, bài về các hoạt động của Viện, đảm bảo kịp thời, chính xác và phong phú về nội dung. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị được bảo đảm; hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán năm 2020 đã được bộ phận tài chính - kế toán, Văn phòng Viện chuẩn bị đầy đủ. Công tác hợp tác quốc tế được duy trì; đã tổ chức đón tiếp đón và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác của Nhật Bản và xây dựng các báo cáo về hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của các bộ, ngành và địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020 của Viện KHTCNN.


Chánh Văn phòng Viện KHTCNN Trần Thị Vân, trình bày dự thảo Báo cáo

 Sau khi nghe dự thảo Báo cáo, các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Viện và các viên chức đã tham thảo luận, góp ý, bổ sung đối với nội dung, thể thức thức dự thảo Báo cáo, các góp ý tập trung vào những hạn chế, bất cập và đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình công tác của Viện 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị đề cập và trao đổi sôi nổi như phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ sản phẩm nghiên cứu khoa học; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu viên; giải pháp động viên, thu hút viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; giải pháp tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết của nghiên cứu viên trên Bản Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học điện tử của Viện, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài Bộ; kiến nghị hoàn thiện Quy chế đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện công việc của công chức, viên chức; kiến nghị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để đáp ứng được yêu cầu thực tế cũng như công tác quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ; tập trung triển khai và hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện và Đề án xác định vị trí việc làm của Viện đã được Bộ trưởng phê duyệt,…


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu nêu ra; biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm và đề nghị tất cả công chức, viên chức và người lao động trong Viện KHTCNN tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, vượt qua khó khăn, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2020./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng