VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”

          Ngày 05/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”do ThS. Đào Huy Cường, Chuyên viên chính, Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Nguyễn Trọng Thừa, chủ trì tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Huy Cường, Chuyên viên chính, Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Công tác truyền thông tôn giáo nói chung, công tác truyền thông nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của Tin lành Đêga nói riêng có một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tôn giáo, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, hoạt động của Tin lành Đêga, của các lực lượng phản động nhằm thông qua Tin lành Đêga để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, kích động tư tưởng ly khai… vẫn luôn âm thầm diễn ra, có những biểu hiện mới trong bối cảnh hiện nay. Việc khảo sát thực trạng công tác truyền thông tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay là một việc làm có tính cấp thiết cả về mặt lý luật và thực tiễn.


ThS. Đào Huy Cường thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả của Đề tài

          Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; các khái niệm cơ bản; nội dung công tác truyền thông; phân loại nhóm đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng của "Tin lành Đêga"; các yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trên 4 nội dung như: lực lượng, nội dung, phương thức và đối tượng truyền thông. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra dự báo tình hình Tin lành Đêga và đề xuất 6 giải pháp và kiến nghị cụ thể với từng cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ngoài ra, Đề tài đã tiếp thu và chỉnh sửa nghiêm túc các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ở nhiều nội dung từ phần mở đầu đến các chương cụ thể.

ThS. Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận xét phản biện

           Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần lý giải cụ thể thêm về phạm vi nghiên cứu tại sao chỉ tập trung nghiên cứu đồng bào dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng của "Tin lành Đêga" ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, thời gian từ năm 2001 -2017; phần phương pháp nghiên cứu cần miêu tả kỹ hơn về các phương pháp đã sử dụng để đạt được kết quả nghiên cứu, bổ sung thêm một số phương pháp như phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh. Đồng thời, cần bổ sung số liệu đấu tranh xóa bỏ Tin lành Đêga các năm từ 2011 -2017. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cần chú ý khai thác vai trò của các tổ chức Tin lành đã được công nhận, nhất là Hội thánh Tin lành Việt Nam đối với Tin lành Đêga trong tuyên truyền. Ngoài ra, cần kiểm tra lại nguồn trích dẫn; thống nhất cách viết tên các dân tộc thiểu số; rà soát lỗi chính tả,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

          Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của Nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là hay, có ý nghĩa khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà quản lý và hoạch định chính sách đồng thời, có thể phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo của các cơ sở khoa học và đào tạo có liên quan. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

          Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng