VISITORS COUNTER
Search
Details
Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

Sáng ngày 10/7/2019, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Nội vụ.

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.


PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng toàn thể các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng thuộc Viện.


TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 và Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm 10 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 và 04 Dự án điều tra, khảo sát thực hiện từ năm 2020. Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành nghiệm thu chính thức 06 đề tài cấp Bộ (trong đó 03 đề tài xếp loại Xuất sắc, 03 đề tài xếp loại Khá); nghiệm thu cơ sở 06 đề tài cấp Bộ; nghiệm thu 02 dự án (xếp loại Tốt). Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ từ năm 2011 đến nay và hiện đang sử dụng rất hữu ích cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, đang tiến hành thiết lập giao diện người dùng qua hệ thống mạng để phục vụ cho việc truy cập, tra cứu vào hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng thông tin kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác.

Các đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện trong năm 2020 đều mang tính thiết thực cao, tập trung vào các vấn đề nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức, nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức nhà nước; Cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở; Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay; Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công; Cơ sở khoa học tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy; Cơ sở khoa học về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng trong điều kiện mới; Quản lý nhà nước về tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình dòng họ tiêu biểu; Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam; Hoàn thiện pháp luật về giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục như:  tình trạng nợ đọng đề tài (02 đề tài chậm so với cam kết); việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị chưa có sự rà soát của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ, do đó nhiều nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; tên đề tài không rõ.

Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ mặc dù có tăng nhưng không nhiều, do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt hàng năm không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Việc giao kinh phí đề tài cho một số đề tài còn chậm tiến độ. Việc thực hiện cơ chế tự chủ gặp một số khó khăn, trong đó, khó khăn nhất vẫn là đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị…

Tại Hội nghị, các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ cũng thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ 6 tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cũng như những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng khoa học để Hội nghị đạt chất lượng và thành công. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng khoa học Bộ phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; thực hiện cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ trên cơ sở những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong công tác quản lý của Bộ, của ngành. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để bố trí, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo đúng thời gian, quy định và xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng đề tài. 

Tin bài: Trần Thơ