VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở”

Ngày 24/05/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng và các nghiên cứu viên thuộc Viện.  


ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức, Viện KHTCNN trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, việc kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh mới của đất nước ta hiện nay. Thực tế hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở bên cạnh những ưu điểm, tiến bộ đáng ghi nhận cũng đang bộc lộ không ít hạn chế, bất hợp lý cả về tổ chức và hoạt động, cần phải nhanh chóng khắc phục bộ máy cồng kềnh, biên chế cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ngày càng lớn, phương thức hoạt động sơ cứng, chậm đổi mới, đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều yếu kém cả về năng lực và phẩm chất; kết quả, hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân còn là một khoảng cách khá xa so với yêu cầu. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải đi sâu nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để đề ra các chủ trương, giải pháp tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Mục tiêu của Dự án là điều tra, đánh giá đúng thực trạng chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; đội ngũ cán bộ, công chức và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở; đề xuất các giải pháp kiện toàn, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở. Theo đó, Nhóm nghiên cứu Dự án đã thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, phân tích các quy định của pháp luật về chức năng, nhệm vụ, thẩm quyền của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; điều tra phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở: các tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, rút ra những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế đó; điều tra, phân tích thực trạng số lượng, chất lượng và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp đổi mới, kiện toàn bộ máy của từng tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ này.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng Dự án được thực hiện nghiêm túc, công phu, bài bản và là công trình nghiên cứu về hệ thống chính trị cơ sở toàn diện và có quy mô lớn nhất hiện nay. Kết quả của Dự án sẽ có những đóng góp tốt và có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời góp phần thiết thực cho việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, Dự án có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi phù hợp với yêu cầu, tính chất của Dự án; đã hệ thống được một số vấn đề có tính lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến tổ chức, hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở, rút ra được một số hạn chế, bất hợp lý trong hệ thống pháp luật hiện hành cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện. Nhìn chung các nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là cụ thể, toàn diện và chính xác. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số quan điểm cần thiết, sát hợp với thực tiễn cần quán triệt trong việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay. Các giải pháp đưa ra khá cụ thể, toàn diện và có tính khả thi nhất định trong thực tiễn,...


ThS. Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

nhận xét Dự án

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: mục thực trạng pháp luật còn quá dài, nặng về mô tả các quy định cụ thể, chưa đi sâu phân tích làm rõ những hạn chế, bất hợp lý của một số quy định hiện hành; về phương pháp điều tra còn thiếu đối tượng điều tra là người dân (nếu Dự án có thêm phiếu điều tra, khảo sát về nhận thức, thái độ, sự hài lòng của người dân với tư cách là đối tượng chịu sự tác động của hệ thống chính trị cơ sở thì sẽ hoàn thiện hơn) trong khi lại quá nhiều những người trong cuộc (cán bộ, công chức cấp cơ sở chiếm tới trên dưới 80%) điều này sẽ làm giảm tính khách quan của các nhận xét, đề xuất của Dự án. Ngoài ra, đây là Dự án nghiên cứu tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở nhưng mới đề cập đến mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị mà chưa đề cập đến mối quan hệ của bộ máy lãnh đạo giữa các chủ thể; một số đề xuất, kiến nghị còn chung chung, chưa đưa ra được nội dung cụ thể như: kiến nghị phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cơ sở nhưng phân cấp thêm nội dung gì thì cũng chưa rõ,...

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Tốt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng