VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị”

Ngày 23/04/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.

Nguyên Thứ trưởng Thang Văn Phúc, chủ trì tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng và các nghiên cứu viên thuộc Viện.  


ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, sự phát triển nhanh chóng của các đô thị ở nước ta đang đặt ra những yêu cầu mới về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp, đồng thời đòi hỏi phải nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị. Vì vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị là một đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Mục tiêu của Dự án là điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo đó, Nhóm nghiên cứu Dự án đã thực hiện các nhiệm vụ: Hệ thống hóa, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về việc tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; đồng thời tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân, từ đó rút ra những bất hợp lý về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị, chỉ rõ nguyên nhân của những bất hợp lý này. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị theo tinh thần cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


TS. Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng việc thực hiện Dự án là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả của Dự án sẽ có giá trị tham khảo trong việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật chính quyền địa phương và xây dựng Đề án thí điểm chính quyền đô thị của TP. Hà Nội hiện nay. Dự án có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp điều tra phù hợp với yêu cầu, tính chất của Dự án.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, đây là một Dự án điều tra, nghiên cứu về vấn đề khó, kinh phí hạn hẹp, song Nhóm nghiên cứu đã tiến hành công phu, nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Dự án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị như: khái niệm đô thị, phân loại đô thị; khái niệm, vị trí, đặc điểm của chính quyền đô thị và tính chất đặc điểm của quản lý nhà nước ở đô thị; chức năng cung cấp dịch vụ công của chính quyền đô thị. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị một số nước trên thế giới như (Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Hà Lan) từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế. Dự án đã tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; tài liệu tổng hợp được từ nguồn báo cáo của chính quyền đô thị và kết quả điều tra xã hội học khá phong phú, sinh động, có giá trị cung cấp luận cứ phục vụ nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, đề xuất giải pháp của Dự án là khá toàn diện, đồng bộ dựa trên ý kiến đề xuất của lãnh đạo chính quyền các đô thị, người dân và của Nhóm nghiên nghiên cứu, do vậy có tính khả thi.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: nên phân biệt đô thị và đơn vị hành chính ở đô thị, theo đó phân biệt chính quyền đô thị gồm thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và chính quyền địa phương ở đô thị có thêm chính quyền quận, phường. Từ đó giới hạn hợp lý phạm vi điều tra nghiên cứu cũng như việc sử dụng chính xác các khái niệm chính quyền đô thị và chính quyền địa phương ở đô thị; về đối tượng khảo sát không có phường, thị trấn tuy nhiên trong nội dung Dự án có đề cập đến. Do đó, cần lồng ghép hợp lý và đề xuất kiến nghị về chính quyền đô thị ở cấp xã; phần bài học kinh nghiệm cho Việt Nam còn sơ sài, cần bổ sung thêm; bổ sung làm rõ chính quyền đô thị khác gì chính quyền nông thôn. Ngoài ra cần đề xuất rõ hơn kiến nghị mô hình tổ chức có điểm nhấn của Dự án phân cấp rõ hơn cho chính quyền cấp dưới, đề xuất có Luật phân cấp, phân quyền,...

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Tốt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng