VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Bộ, ngành”

Ngày 28/12/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Bộ, ngành” do TS. Tạ Quang Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Tạ Quang Tuấn thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đòi hỏi phải xác lập được cơ sở khoa học trong kiểm định chất lượng với các tiêu chí tương ứng để kiểm định các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Việc xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại nước ta có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan có được cơ sở khoa học vững chắc trong quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trong những năm gần đây, mặc dù vấn đề đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta đã bắt đầu được chú trọng, song trên thực tế hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được xây dựng đồng bộ và hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm đưa ra một hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.


PGS.TS Trần Thị Hà, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước

 nhận xét cho Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết cơ bản về kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như: các khái niệm liên quan; đặc điểm hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành ở nước ta hiện nay; các quan điểm tiếp cận về quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; mô hình kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu còn khái quát thực trạng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành; khảo sát thực trạng hệ thống văn bản quy định pháp luật về kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành và tình hình tổ chức kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành ở nước ta hiện nay, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các nguyên tắc và yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề xuất khung tiêu chuẩn và các điều kiện đảm bảo về kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành tại Việt Nam. Đồng thời, các giải pháp cũng đã nêu được các nội dung và nhiệm vụ một cách khá đồng bộ, kết cấu báo cáo hợp lý, phương pháp nghiên cứu phù hợp,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: cần bổ sung, chỉnh sửa và trình bày lại cách đặt tiêu đề các chương, mục của Đề tài; cần khái quát các nội dung ở mục 2.1 không cần thiết liệt kê cơ cấu tổ chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành; trong phần nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần rút ra bài học đối với hoạt động này của Việt Nam; mục 2.2 và mục 2.3 phần lớn chỉ mới trình bày nội dung mà chưa phân tích thực trạng đánh giá chất lượng. Mặt khác "khung tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành" chưa thể hiện được đặc điểm của hoạt động bồi dưỡng cũng như đặc điểm của hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà báo cáo nghiên cứu đã trình bày trong chương I cũng như nội dung được phân tích trong chương II. Ngoài ra cần rà soát, chỉnh sửa lại các kỹ thuật,…

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đề tài tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin: Đỗ Hồng; ảnh: Nguyễn Huế