VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm”

Chiều ngày 11/12/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm” do ThS. Lê Thị Liên, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 06 thành viên do GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Thị Liên thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, nhóm tác giả cho thấy chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ tạo hành lang pháp lý quan trọng để điều chỉnh các hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn động viên, tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm” để thực hiện.


ThS. Lê Thị Liên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm nghiên cứu đã có cách đặt vấn đề đúng đắn, toàn diện và tương đối thấu đáo, trình bày được hiện trạng nêu được các mặt tồn tại thiếu sót. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ của đề tài là hợp lý và có độ tin cậy. Đặc biệt khái quát rõ ràng được quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo ở Việt Nam từ kinh nghiệm các nước.


PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét phản biện cho Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Các khái niệm, thuật ngữ cần sử dụng một cách thống nhất, nhất quán hơn; nên thể hiện rõ sự gắn kết các chương với nhau, sửa lại một số nghị quyết, chị thị mới ban hành; cần lược bỏ những nội dung không cần thiết đến nội dung của Đề tài; bổ sung phần hạn chế, ưu điểm còn mờ nhạt; thay thế một số tài liệu tham khảo …

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Đỗ Quang Hưng đánh giá cao sự cố gắng, nghiêm túc cầu thị của Nhóm nghiên cứu, Đề tài đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Anh Ngọc