VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài”

Ngày 02/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” do TS. Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính Phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PG.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm Chủ tịch hội đồng.

PG.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đinh Quang Tiến thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Đạo Cao Đài là một tôn giáo bản địa ở Việt Nam. Trải qua gần một trăm năm phát triển trong bối cảnh lịch sử, chính trị, xã hội và quan hệ tôn giáo có nhiều phức tạp, tôn giáo này có những vấn đề cần đặt ra trong công tác quản lý nhà nước. Chính vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài” là thực sự cần thiết có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.


TS. Đinh Quang Tiến báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài là cần thiết, có ý nghĩa để giải quyết kịp thời những yêu cầu cấp bách trong tình hình đạo Cao Đài hiện nay. Cấu trúc Báo cáo gồm 3 chương được trình bày chặt chẽ và hợp lý, phản ánh được mục tiêu và nội dung của Đề tài. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã nêu được các vấn đề cơ bản của đạo Cao Đài, từ sự ra đời, giáo lý, tổ chức và hoạt động, sự phân hóa và mở rộng tôn giáo này ở một số nước trên thế giới. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã nêu lên một số vấn đề cần đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài theo khung phân tích nêu trên, từ quản lý nhà nước trong công nhận tổ chức tôn giáo; quản lý đất, cơ sở thờ tự, cơ sở kinh tế, xã hội; quản lý hoạt động đào tạo chức sắc; quản lý hoạt động hành chính đạo; hướng dẫn hoạt động từ thiện xã hội; quản lý hoạt động đối ngoại và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo xâm hoại đến an ninh quốc gia. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị, giải pháp có giá trị về quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài, trong đó đáng lưu ý là việc giải quyết các vấn đề tồn tại của đạo Cao Đài như: vấn đề họ đạo Cao Đài hoạt động ly khai; đất đai, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo; quan hệ quốc tế; liên giao hành đạo giữa các hội thánh; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo.


PGS. TS. Đỗ Lan Hiền, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện cho Đề tài

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần hoàn thiện thêm về tính cấp thiết của Đề tài; đồng thời cần nghiên cứu sắp xếp lại các khái niệm logic hơn để thuận lợi cho việc phân tích trình bày các khái niệm cơ bản đó, ví dụ như: Tôn giáo, hoạt động tôn giáo, công tác tôn giáo, quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói chung, đạo Cao Đài nói riêng. Ngoài ra, cần làm rõ thêm các khái niệm này, trực tiếp làm rõ quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài; các kết luận chương, kết luận Đề tài chưa khái quát, chưa đủ nội dung, dễ dẫn đến việc hiểu không đúng các nội dung đã được làm rõ trong Đề tài. Về diễn đạt và trình bày, cần rà soát lại các lỗi chính tả, lỗi quy cách,...

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS. TS. Đỗ Quang Hưng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài là một công trình được nghiên cứu công phu, đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng