VISITORS COUNTER
Search
Details
Thay đổi phương thức thực hiện để nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

- Ths. Nguyễn Thị Trà Lê, Ths. Nguyễn Hùng Huế[1]-

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC.

          1. Thống nhất đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC

Đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp” và định hướng chuyển trọng tâm từ xây dựng sang hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, Chính phủ đã điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC và chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sang Văn phòng Chính phủ[2] . Đồng thời, để kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát TTHC từ trung ương đến địa phương nhằm triển khai các nhiệm vụ này thống nhất, hiệu quả, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu mới của Chính phủ, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nội dung liên quan đến điều chuyển nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện theo dõi cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng tư pháp theo các quy định hiện hành[3] sang Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP cũng quy định rõ việc xử lý chuyển tiếp liên quan đến việc thống nhất đầu mối chủ trì triển khai công tác kiểm soát, cải cách TTHC, tham mưu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương trong trường hợp Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Đổi mới, tăng cường trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công bố TTHC

Để gắn kết giữa ban hành và công bố TTHC theo quy định mới về thẩm quyền quy định TTHC của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định công bố TTHC theo hướng đơn giản hóa nội dung, quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Về nội dung, thay vì Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải công bố toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn, dẫn đến tình trạng với đa số TTHC mà UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền quy định chi tiết cụ thể thêm, địa phương vẫn phải thực hiện công bố lại TTHC sau khi có quyết định công bố TTHC của Trung ương gây nên sự trùng lặp, lãng phí, tốn kém về thời gian, công sức; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, theo đó chỉ công bố đối với các thủ tục Luật giao địa phương quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn, với các TTHC còn lại thì chỉ công bố danh mục thủ tục được áp dụng tại địa phương.

Về quy trình, với sự thống nhất đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, việc kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC thuộc trách nhiệm của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh. Quy trình công bố TTHC gắn trách nhiệm kiểm soát chất lượng quyết định công bố trong trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình dự thảo quyết định công bố của các đơn vị kiểm soát TTHC, theo đó cắt giảm bước xin ý kiến trước khi trình ban hành quyết định công bố. Đồng thời, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng chữ ký số và quy định việc gửi bản điện tử quyết định công bố thay cho gửi bản giấy như hiện nay, quy trình công bố sẽ giảm thời gian thực hiện, chi phí sao, in, phát hành văn bản.
          Về yêu cầu, trách nhiệm công bố, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP tiếp tục quy định việc công bố phải đáp ứng 05 tiêu chí: Đúng thẩm quyền; đảm bảo đầy đủ, chính xác về nội dung quy định TTHC; đúng thời hạn; theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo về mặt hình thức, kỹ thuật trình bày. Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý; các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn và xây dựng Quyết định công bố TTHC được luật giao quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền sau khi được ban hành; các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức được ban hành.[1] Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ

[2] Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

[3] Các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.


          Đồng thời, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định cụ thể, rõ ràng hơn về điều kiện công bố TTHC, theo đó, TTHC chỉ được công bố khi đã được quy định đầy đủ bộ phận tạo thành theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP). Riêng trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC có nội dung được luật giao cho địa phương quy định hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc thì TTHC đủ điều kiện công bố không cần đáp ứng đầy đủ bộ phận tạo thành theo quy định đối với những bộ phận đã được giao cho địa phương quy định hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc. Bên cạnh đó, đã bổ sung hình thức, nội dung quyết định công bố danh mục TTHC và 02 quy trình công bố đối với công bố danh mục TTHC và công bố TTHC quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố, thông qua hoặc ký ban hành.

3. Mở rộng hình thức công khai bắt buộc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân công lại trách nhiệm công khai TTHC

So với quy định trước đây, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã bổ sung một hình thức công khai bắt buộc là hình thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh. Việc mở rộng hình thức công khai bắt buộc nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu thông tin, phục vụ cho việc thực hiện TTHC; đồng thời, đáp ứng yêu cầu của việc đánh giá công tác cải cách hành chính, trong đó việc công khai thủ tục trên Cổng thông tin điện tử là một chỉ số thành phần đánh giá chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho việc công khai TTHC theo hình thức mới được đơn giản, thuận tiện, tránh phát sinh chi phí không cần thiết khi thực hiện quy định của pháp luật, Chính phủ đã quy định rõ việc công khai trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Nghiệp vụ công khai trên Cổng thông tin được hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bước để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan dễ dàng thực hiện.

          Bên cạnh việc kế thừa những quy định về công khai TTHC trước đây, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã quy định theo hướng áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện công khai TTHC. Với công khai tại trụ sở nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC, quy định rõ hai phương thức là niêm yết TTHC và công khai bằng hình thức điện tử. Theo đó, cơ quan, đơn vị được phép lựa chọn công khai theo hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ quan thực hiện TTHC. Ngoài yêu cầu về vị trí, kích thước thực hiện công khai phù hợp, hình thức công khai điện tử còn phải cho phép người sử dụng tự tra cứu các thông tin về TTHC theo yêu cầu; cho phép hiển thị các nội dung chi tiết của TTHC. Đối với trường hợp công khai TTHC trong Quyết định công bố danh mục TTHC, cho phép cơ quan, đơn vị thực hiện kết xuất, in trực tiếp nội dung thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho việc niêm yết hoặc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện công khai theo hình thức điện tử.

Về thẩm quyền công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, việc hoàn thiện phần mềm đã cho phép quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu mới. Bộ, ngành, địa phương được chủ động nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu thay vì đề nghị cơ quan kiểm soát TTHC mở công khai. Đồng thời, với những tính năng mới, Cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép thống kê, báo cáo, phân định TTHC theo từng bộ, ngành, địa phương, từng cấp hành chính, từng lĩnh vực, từng loại TTHC (TTHC được áp dụng thống nhất toàn quốc; TTHC được luật giao địa phương quy định,…). Đây chính là cơ sở để phục vụ cho báo cáo thống kê, kiểm tra, đánh giá việc quy định TTHC của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; cũng như phục vụ cho việc công khai TTHC ở các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ngoài ra, để tăng cường chất lượng, việc công khai TTHC phải đáp ứng 06 yêu cầu: TTHC đã được công bố trong các quyết định công bố và còn hiệu lực thi hành; công khai phải kịp thời, đáp ứng thời gian có hiệu lực thi hành của quy định TTHC; công khai TTHC phải chính xác theo quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với công bố danh mục TTHC; công khai phải đầy đủ các TTHC và bộ phận tạo thành TTHC đối với công bố danh mục TTHC; công khai TTHC phải rõ ràng, trường hợp các TTHC được công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC; bản giấy TTHC được niêm yết công khai phải bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố; công khai TTHC phải đảm bảo dễ khai thác, dễ sử dụng, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức nhà nước; trường hợp công khai dưới hình thức điện tử thì mẫu đơn, mẫu tờ khai phải sẵn sàng để cung cấp cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có yêu cầu.

4. Tăng cường tích hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu TTHC và kiểm soát chất lượng dữ liệu TTHC

TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC có giá trị thi hành và được bảo đảm thi hành. Do đó, để nâng cao giá trị sử dụng, khai thác dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, nội dung, trách nhiệm, quy trình tích hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu TTHC trong Cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương hiện nay đã được quy định cụ thể. Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, TTHC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và TTHC được công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương cũng được xác định các bước cụ thể, thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Về công khai TTHC tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định cụ thể việc các cơ quan, đơn vị kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai theo hình thức điện tử tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; hướng dẫn thực hiện kết xuất dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để thực hiện công khai theo hình thức niêm yết TTHC.


Đồng thời với cơ chế giao tính chủ động, trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia, Chính phủ bổ sung quy định kiểm soát chất lượng dữ liệu TTHC theo hướng hậu kiểm của các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Theo đó,Văn phòng Chính phủ rà soát, đánh giá, kiểm tra việc nhập, đăng tải công khai, khai thác và quản lý dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với 03 nội dung: Tính đầy đủ về số lượng và nội dung của dữ liệu TTHC đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với số lượng và nội dung TTHC tại Quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; tính chính xác về nội dung của dữ liệu TTHC đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với nội dung TTHC tại Quyết định công bố và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; thời hạn công bố, đăng tải công khai TTHC so với quy định hiện hành. Trường hợp dữ liệu TTHC đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia không đáp ứng các nội dung trên, các bộ, cơ quan và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu TTHC trong thời hạn tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Chính phủ; kết quả thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu TTHC được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bổ sung quy định về rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề; tăng cường trách nhiệm giải trình và sự tham gia của đối tượng thực hiện

Thời gian qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức việc xem xét, đánh giá TTHC theo một hoặc một nhóm nội dung cụ thể. Chẳng hạn, thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC và giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, quy định TTHC có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ, thông tin cá nhân trên cơ sở sử dụng, chia sẻ các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 14 Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896. Hoặc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, đề xuất danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình. Hay, một số địa phương thực hiện chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã tổ chức rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đây chính là một phương thức rà soát, đánh giá mới phát sinh từ nhu cầu thực tế thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC, cần được pháp lý hóa để có cơ sở triển khai thống nhất, hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã bổ sung quy định về phương thức rà soát, đánh giá theo chuyên đề; quy định rõ khái niệm rà soát, đánh giá theo chuyên đề; trách nhiệm hướng dẫn cách thức rà soát, đánh giá chuyên đề để phù hợp với từng nội dung, yêu cầu của công tác rà soát, cải cách TTHC. Theo đó, căn cứ nội dung và cách thức rà soát, đánh giá quy định từng TTHC và nhóm TTHC, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn cách thức rà soát, đánh giá chuyên đề theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh hướng dẫn cách thức rà soát, đánh giá chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Ngoài ra, việc rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến là một nội dung rà soát, đánh giá theo chuyên đề đang được triển khai thực hiện trong cả nước theo yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nên được hướng dẫn cụ thể ngay tại Thông tư về nội dung, cách thức, tiêu chí rà soát. Cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát tổng hợp danh mục TTHC đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình, danh mục TTHC chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến....

Trong quá trình rà soát, đánh giá TTHC, cần lưu ý đối tượng thực hiện TTHC là đối tượng hiểu rõ nhất những vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quy định và thực hiện TTHC. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã sửa đổi, bổ sung các quy định để tăng cường sự tham gia của đối tượng thực hiện trong quá trình rà soát, đánh giá TTHC. Chẳng hạn, quy định cơ quan rà soát, đánh giá TTHC, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Hay quy định quyền cá nhân, tổ chức phản ánh về TTHC còn gây khó khăn, vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; quy định cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát phải tiếp thu, giải trình phương án đơn giản hóa; quy định cơ chế phản hồi để tăng cường trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành về những quy định còn gây vướng mắc, khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện....

Những quy định liên quan đến công bố, công khai, rà soát, đánh giá, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC... có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC sẽ được thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn quốc, đơn giản hóa nội dung, quy trình, cắt giảm thời gian, chi phí không cần thiết trong thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công bố, công khai, rà soát, đánh giá TTHC; bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức trong  tiếp cận thông tin phục vụ cho tra cứu, tìm hiểu và thực hiện TTHC; giúp tăng cường sự tham gia, giám sát, đánh giá chất lượng dữ liệu TTHC của cá nhân, tổ chức; đồng thời cũng là “sức ép” để thúc đẩy, nâng cao chất lượng công bố, công khai TTHC./.