VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công”

Ngày 19/01/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công” do TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, làm Chủ tịch.


PGS. TS  Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Anh Tuấn đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, khi nói đến dịch vụ công, chúng ta thường định nghĩa đó là loại dịch vụ được cung ứng không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ cho các lợi ích chung, thiết yếu của cộng đồng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít dịch vụ công hiện nay vẫn là hoạt động vì lợi nhuận. Các dịch vụ công do các tổ chức tư nhân cung ứng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên và phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu và các cổ đông. Ngay cả dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng, cũng xuất hiện các bộ phận dịch vụ đã được cổ phần hóa và có cơ chế phân phối lợi nhuận. Bởi vậy, việc khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận, vì lợi ích chung của cộng đồng và vì sự phát triển của đơn vị là một xu hướng tích cực, mang ý nghĩa xã hội và tiếp cận đến lý tưởng về một xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hướng đến. Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu “Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công” là có giá trị cả về mặt lý luận, khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước và phát triển các đơn vị cung ứng dịch vụ công theo cơ chế phi lợi nhuận ở nước ta.


TS. Lê Anh Tuấn trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tập thể tác giả đã nghiên cứu nghiêm túc, công phu, về cơ bản báo cáo kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù hợp. Đề tài đã khái quát lại lý luận về dịch vụ công, trong đó làm rõ các khái niệm (dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị cung ứng dịch vụ công, tổ chức phi lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ công, cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công). Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu đặc điểm và tiêu chí xác định cơ chế phi lợi nhuận, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận, cách thức quản lý nhà nước và cơ chế tài chính của các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Ngoài ra nhóm nghiên cứu đã phân tích thực trạng về hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đối với từng lĩnh vực, các tác giả thu thập, cập nhật các thông tin, dữ liệu về hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận; tổng hợp kết quả hoạt động của các đơn vị theo cơ chế phi lợi nhuận hiện nay; phân tích thực trạng pháp luật về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đối với tư nhân và đối với tổ chức phi lợi nhuận cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã làm rõ quan điểm, phương hướng xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công, từ đó đề xuất hai nhóm giải pháp (về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, về thực hiện cơ chế hoạt động phi lợi nhuận tại các đơn vị cung ứng dịch vụ công). Các giải pháp đưa ra về cơ bản có tính khả thi và sát thực tiễn.


PGS. TS  Lê Chi Mai nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Chương 1, cần bổ sung thêm một mục về “Các loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ công hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận”, trong đó phải nêu rõ quan điểm của Đề tài về các loại chủ thể nào được coi là hoạt động phi lợi nhuận; cần phân tích sâu hơn về một số nguyên nhân của những hạn chế ở Việt Nam (trên cơ sở  so sánh với các nước thành công trong tổ chức hệ thống giáo dục công và dịch vụ y tế công. Bên cạnh đó, cần bổ sung danh mục biểu bảng, phụ lục về danh mục các văn bản trích dẫn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần sắp xếp điều chỉnh lại cấu trúc của Đề tài cho phù hợp...

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng